Klagevejledning

Klage over afgørelse om optagelse

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen på din ansøgning om optagelse på en efter- og videreuddannelse, skal du sende en skriftlig, begrundet klage til:

Aalborg Universitet
Sekretariatet for Efter - og Videreuddannelse
Postboks 159
9100 Aalborg.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget brevet med den afgørelse, du ønsker at klage over. Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet sagen på ny og meddeler dig herefter afgørelsen.

Klage over retlige spørgsmål
I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, kan universitetets afgørelse indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at universitetets afgørelse strider mod gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper. I sådanne tilfælde er sagsgangen denne:

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage til:

Aalborg Universitet
Sekretariatet for Efter - og Videreuddannelse
Postboks 159
9100 Aalborg.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget brevet med den afgørelse, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet sagen på ny. Hvis universitetet fastholder afgørelsen, afgiver universitetet en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Universitets- og Bygningsstyrelsen vedlagt de relevante sagsakter. Sagen behandles herefter i Styrelsen, som træffer afgørelse.

Se evt. Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), BEK. nr. 1188 af 07/12/2009.

Klage over meritafgørelse

Klage over faglige spørgsmål; danske uddannelseselementer og forhåndsmerit
Hvis din meritafgørelse drejer sig om merit for danske uddannelseselementer, inkl. forhåndsmerit, skal din klage indbringes for meritankenævnet på Aalborg Universitet. I så fald er proceduren således:

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage til:

Aalborg Universitet
Sekretariatet for Efter - og Videreuddannelse
Postboks 159
9100 Aalborg.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget brevet med den afgørelse, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Aalborg Universitets rektor nedsætter herefter meritankenævnet hurtigst mulig efter at anken er indgivet. Meritankenævnets afgørelse meddeles universitetet senest 1 måned efter, at rektor har nedsat ankenævnet. I beregningen indgår juli måned ikke. Herefter giver universitetet hurtigst muligt dig meddelelse om ankenævnets afgørelse.

Meritankenævnets afgørelse kan, for så vidt angår den faglige vurdering, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klage over faglige spørgsmål; udenlandske uddannelsesaktiviteter
Hvis din meritafgørelse drejer sig om merit for udenlandske uddannelsesaktiviteter, skal din klage indbringes for Kvalifikationsnævnet.

Klage over retlige spørgsmål
I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, kan universitetets afgørelse, inkl. meritankenævnets afgørelse, indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at universitetets afgørelse strider mod gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper.

Du skal sende en skriftlig, begrundet klage til:

Aalborg Universitet
Sekretariatet for Efter - og Videreuddannelse
Postboks 159
9100 Aalborg.

Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget brevet med den afgørelse, du ønsker at klage over. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist.

Efter at vi har modtaget din klage, vurderer Aalborg Universitet sagen på ny. Hvis universitetet fastholder afgørelsen, afgiver universitetet en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Universitetet sender så klagen til Styrelsen for Videregående Uddannelser vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Se evt. Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), BEK. nr. 1517 af 16/12/2013